top of page
Maatzarot01.jpg

מעצרות

מעצרות נועדו להוות עתודה למיכלים המכילים כימיקלי ולמיניהם, לפי דרישות המשרד לאיכות הסביבה (ולפי צו מצפוננו כבני אדם)

כלומר, במידה ומיכל המכיל כימיקלים פורץ ונוזל, תפקיד המעצרה הינו לכבל את החומר הדולף ולהתמודד איתו עד שהכימיקל שנזל מטופל ומפונה בצורה מבוקרת. המעצרות הנ"ל עשויות מבטון מתכת או חומרים אחרים, ומצופות בד"כ בחומרים עמידים למתקפות אגרסיביות של חומרים למניהם.

ברוב המקרים המעצרות נמצאות בפיקוח של המשרד להגנת הסביבה וישנם דרישות ספציפיות לציפוי המעצרות, על מנת שכימיקלים לא יפרצו מהמיכלים והמעצרות ויזהמו את הקרקע ומי התהום. את רמת הנזק שגורמים הכימיקלים לבטון חשוף ולא מצופה ניתן לראות במעצרות שלא טופלו בזמן ואפילו דליפה מזערית גורמת לבטון או למתכת לא מוגנת ממש להתפורר.
מעצרות אמורות להיות מצופות בחומר ייעודי ספציפי שיודע להתמודד עם הכימיקל שנמצא בתוך המיכל עצמו.
כל חומר\כימיקל והציפוי המתאים לו.

בניינים בסביבות אגרסיביות

באיזורים בהם הסביבה הינה כימיקלית אגרסיבית לדוגמת מפעלים כימיקלים, שהאוויר בסביבת המפעל\ או סביבת העבודה הינו עשיר בכימיקלים או סביבה חקלאית, סביבה מרובה בבעלי חיים, סביבה ימית בה קיימת שחיקה חזקה של רוחות עם חול , מליחות ולחות באוויר גורמים לבלאי מוגבר של בטון מתכת וחומרים אחרים.

במקרים הנ"ל יש להשתמש בחומרים ייעודיים על מנת להגן על מבנה בזמן בנייתו או כשיקום מבנה קיים שנחלש בעקבות שחיקה ובלאי מוגבר.

bottom of page