top of page
Water14.jpg

מאגרי מים ומי שתייה

ידוע הדבר שמאגרי מי שתיה או מים בכלל לאורך זמן פוגעים במבנה המאגר, אם מדובר במבנה מתכת או בטון.

מאגרי מי שתייה שכמותם רואים בכל יישוב עומדים על תילם שנים ארוכות. יש ביניהם לפני קום המדינה, ומידי פעם יש לטפל בהם וחשוב לתחזקם ברמת השיקום הפנימי ואיטום במערכות ייעודיות הבאות ומאושרות במגע עם המים.

למאגרים הנ"ל מוסיפים עפ"י דרישות הרשויות כלור ברמות של כ 2-3 PPM.

כלור הינו כימיקל אגרסיבי ביותר, גם בכמויות הנמוכות הנ"ל הופך לכימיקל הידרו כלוריד, עלית וירידת מפלס המים גורם לחמצן שבאוויר לזרז את הבלאי, תוקף את דפנות המאגר ומגיע לעומק הבטון ומחליש את הזיון.
מה גם שהכלור הנ"ל מתאדה ואדי הכלור פוגעים בתקרת המאגר ופוגעים בזיון הבטון וגורמים להתפוררותו, כך שבדרך כלל תקרת המאגר בלויה יותר.

במקרים הנ"ל יש לשקם לפי הצורך את הרצפה, הקירות והתקרה במערכות ייעודיות לאיטום במערכת עמידה במי שתייה.
מאגרים אחרים כמו: מאגר מים לצינון טורבינות, מתקני תיאור שפכים, מאגרים לכיבוי אש וכו' - יש להגן על הבטון במערכות שיודעות להתמודד עם רמת האגרסיביות של הכימיקלים או החומציות שקיימות או מתפתחות במים בכדי להאריך את חיי מבנה המאגר.

קיימים סוגים שונים של מערכות ציפוי והגנה שנותנות מענה לצרכים הנ"ל, לכן בשלב תכנון העבודה יש להתאים את סוג הציפוי לפי הצורך הקיים.

bottom of page